Pomorska Teka Edukacyjna

Konkurs dla nauczycieli

[WYNIKI KONKURSU]

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia konkursowe.

Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Uniwersytet Gdański), dr Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof), Elwira Górczak-Ulman (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku) wybrała następujące najlepsze scenariusze lekcyjne:

1.Łukasz Skupny „Żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci”

2.Patrycja Wlazło „Słuchał, słuchał bibisyna, aż mu spuchła łepetyna” – obraz wroga w polskiej propagandzie komunistycznej po II wojnie światowej.

3.Ewelina Jackiewicz „Początki władzy komunistów w Polsce”

Ze zwycięzcami będziemy komunikować się bezpośrednio (mailowo i telefonicznie). Serdecznie gratulujemy!

 

 

Ze względu na prośby ze strony nauczycieli,
przedłużamy możliwość zgłaszania scenariuszy lekcyjnych
do niedzieli 20.11.2016 roku.
W związku z tym wyniki ogłoszone zostaną 28 listopada 2016.

REGULAMIN

KONKURSU DLA NAUCZYCIELI szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych NA SCENARIUSZ LEKCJI historii, stworzony na podstawie i z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie www.tekapomorska.pl, przedział 1946-1969.

 

§1

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu przy projekcie „Pomorska Teka Edukacyjna” (zwany dalej Konkursem) jest Fundacja Centrum Solidarności (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000082079, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 583-26-72-089, Regon 19204007.

2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie scenariusza lekcji historii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na podstawie i z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie www.tekapomorska.pl z przedziału 1946-1969 projektu Pomorska Teka Edukacyjna.

§2

Cele konkursu:
1. Pogłębienie wiedzy na temat historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Pomorza Gdańskiego w latach 1946-1969 przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

2. Stworzenie przestrzeni do prezentacji autorskich narzędzi dydaktyczno-metodycznych dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

3. Wyłonienie najlepszych pod względem merytoryki i formy przekazu scenariuszy zajęć lekcyjnych.

4.  Upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania, poprzez wykorzystanie stworzonego przez Organizatora narzędzia: strony internetowej www.tekapomorska.pl.

5. Praktyczne zastosowanie wiedzy interdyscyplinarnej do nauczaniu współczesnej historii.

§3

Uczestnictwo w Konkursie:
1.Konkurs skierowany jest do nauczycieli z całej Polski, zwanych dalej Uczestnikami.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z pracownikami Organizatora oraz członkami Komisji Konkursowej.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

§4

Komisja Konkursu:
1.Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wejdą:

– przedstawiciel Organizatora,

– historyk – nauczyciel akademicki,

– przedstawiciel placówki naukowej zajmującej się historią najnowszą.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

– czuwanie nad regulaminowym przebiegiem konkursu,

– wyłonienie laureatów Konkursu,

– sporządzenie protokołu z przebiegu obrad Komisji.

 

§5

Zgłoszenie:
1. Zgłoszenie konkursowe polega na przesłaniu opracowanego scenariusza lekcji historii dla III klasy szkołygimnazjalnej lub I-III klasy szkoły ponadgimnazjalnej, w oparciu o stronę internetową www.tekapomorska.pl, w zakładce czasowej 1946-1969.

2. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, przesyłając w formacie PDF na adres: d.kopczynska@fcs.org.pl .

3. Nadesłany scenariusz powinien zawierać następujące dane:

imię, nazwisko autora, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego, e–mail, nazwę i adres oraz dane kontaktowe szkoły lub placówki edukacji nieformalnej, w której autor jest zatrudniony.

5. W nagłówku pracy konkursowej należy zamieścić informację, dla jakiej grupy wiekowej przeznaczony adresowany scenariusz.

6. Scenariusze przesłane po terminie wskazanym w §7 pkt 1 nie będą brały udziału w konkursie.

§6

Wymogi odnośnie scenariusza:
1.Zgłoszony do konkursu scenariusz musi spełniać następujące kryteria:

– być adresowany do konkretnej grupy wiekowej określonego poziomu edukacyjnego: szkoły gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

– zawierać elementy wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;

– nie być wcześniej publikowany, zgłaszający jest jego autorem;

– być napisany w języku polskim;

– być nadesłany w podanym przez Organizatora terminie.

2. Objęta scenariuszem lekcja powinna spełniać następujące kryteria: zajęcia lekcyjne, których dot. autorski scenariusz powinny:

– uwzględniać materiały zawarte na stronie www.tekapomorska.pl.

– nawiązywać tematyką do obowiązującej podstawy programowej;

– trwać nie dłużej niż 45 minut;

– być poprawne metodycznie i merytorycznie;

– mieć  ciekawą formę przekazu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 scenariusze lekcyjne, dotyczące różnych tematów historycznych, obejmujących przedział 1946-1969.

4. Organizator ma prawo odrzucić nadesłaną pracę w przypadku, gdyby okazało się, że przygotowany przez autora scenariusz narusza prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

§7

Terminarz konkursu:
1.Termin zgłoszenia upływa dnia 17 listopada 2016 r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 listopada 2016 r., do godz. 16.00.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.tekapomorska.pl oraz www.fcs.org.pl. Zwycięzcy zostaną niezależnie poinformowani o wynikach drogą mailową lub telefoniczną.

§8

Nagrody:
1. Nagrodzonych zostanie trzech Laureatów, z którymi zostaną podpisane umowy cywilno-prawne, każda w wysokości 500 zł brutto (zwane dalej nagrodami):
– przyjęcie Nagrody będzie równoznaczne z przeniesieniem pełnych praw autorskich do nagrodzonego scenariusza na Organizatora;

– uczestnicy konkursu muszą oświadczyć, że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich;

– organizator zastrzega sobie prawo do późniejszych publikacji scenariusza bez dalszych honorariów.

2. Nagrodzone prace konkursowe udostępnione będą na stronie www.tekapomorska.pl w dziale „Strefa Nauczyciela”.

§9

Postanowienia końcowe:

1.Informacje o projekcie Pomorska Teka Edukacyjna są dostępne na stronie www.tekapomorska.pl.

2. Informacji o konkursie udziela:

Dorota Kopczyńska, koordynatorka projektu Pomorska Teka Edukacyjna.

tel. 58 308 43 28, d.kopczynska@fcs.org.pl

3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.

4. W przypadku zbyt małej frekwencji uczestników konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac lub odstąpienia od realizacji konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.

Załącznik nr 1 Konkursu na scenariusz lekcji historii, stworzony na podstawie i z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie www.tekapomorska.pl.

Struktura scenariusza lekcji należy skonstruować według poniższego schematu:

1. INFORMACJE WSTĘPNE: etap i rok nauczania, przedmiot nauczania, liczba uczniów, czas trwania lekcji (do 45 minut).

2. TEMAT LEKCJI:

3. CELE LEKCJI: jakie umiejętności i wiedzę planujemy przekazać uczniom w czasie lekcji

4. METODY PRACY STOSOWANE PODCZAS LEKCJI:

5. STRUKTURA LEKCJI: wypisanie kolejnych realizowanych działań działania nauczyciela i uczniów wraz z opisem ćwiczeń zawierających polecenia.

6. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: wymienione pomoce dydaktyczne np. podręczniki, strony internetowe, mapy, schematy, filmy, dodatkowa literatura; pomoce techniczne np. rzutnik, magnetowid, magnetofon, komputer itp.; wyposażenie sali np. stoliki ustawione do pracy grupowej.

7. PROPONOWANA PRACA DOMOWA:

8. ZAŁĄCZNIKI: materiały pomocnicze rozdawane podczas ćwiczeń np. podstrony www.tekapomorska.pl, instrukcje do pracy grupowej, schematy plakatów, tablic i in. elementów wykonywanych podczas lekcji, artykuły z mediów itp.

9. UWAGI: wynikające z przeprowadzenia zajęć według tego scenariusza

10. EWALUCJA: propozycja narzędzia lub metody wraz z zapisem szczegółowych zadań oraz kryteriami oceny stopnia pozyskanej po przeprowadzonych zajęciach wiedzy i umiejętności.

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku